top of page

Metsänhoitotöillä metsänomistaja varmistaa metsänsä tulevaisuuden. Näillä tärkeillä töillä huolehditaan metsän tulevaisuudesta, jotta metsäsuunnitelman laadinnan pohjana olevat tavoitteet toteutuvat tulevaisuudessa.  Taimikonhoitotoimenpiteillä varmistetaan uuden tulevan metsän hyvinvointi. Näihin kohdistuvat työt kantavat hedelmää tulevaisuudessa ja siksi näiden toimien tekeminen laadukkaasti ajallaan on paras sijoitus metsään.

  • Taimien ja siementen hankinta

  • Taimien istutus, siementen kylvö

  • Heinän torjunta taimikossa

  • Kemera hakemusten ja toteutusilmoitusten laadinta

  • Taimikon varhaisperkaus

  • Nuoren metsän kunnostus

 

Taimikon varhaisperkaukseen on vuonna 2017 saatavissa Kemera-avustusta 160 €/ha. Varhaisperkaus kohdistetaan alle kolmen metrin, mutta yli 0,7 metrin taimikoihin.

Nuoren metsän kunnostukseen Kemera tukea on saatavissa 230 €/ha ja jos kohteelta kerätään pienpuuta yli 35 m3 hehtaarilta on tuki 430 €/ha

METSÄNHOITOTYÖT

bottom of page